Informační ledvina

Nalaďte se
Rady a tipy

Pohybem k redukci hmotnosti při CKD

Nadváha a následně obezita je v současné „civilizované“ společnosti jedním z nejčastěji se vyskytujících civilizačních (tzv. neinfekčních) onemocnění. Pokud delší dobu převažuje náš energetický příjem nad energetickým výdejem, tzn., že tělo pracuje v pozitivní energetické bilanci, dochází k ukládání tukových zásob, zmnožení tukových buněk a nárustu tukové hmoty v těle. Tuk je pro tělo většinově nepotřebná nadbytečná hmota, která nám nepřináší nic potřebného (kromě určitého množství, které je potřebné k termolegulaci, štěpení vitamínů rozpustných v tucích, pro metabolické a neurologické funkce apod.).

U nefrologicky nemocných se můžeme setkat se stavem, který je nazýván  malnutrice (podvýživa), tj. nedostatečný přísun kvalitních živin. Malnutrice se může projevit, jak v podobě nedostatku (úbytek svalové hmoty, hubnutí), tak nadbytku (nadbytek tukové tkáně – nadváha, obezita). S přibývajícím věkem nefrologických pacientů řešíme více otázky úbytku svalové hmoty, involuční sarkopenie a sarkopenické obezity. Při sarkopenické obezitě dochází ke změně složení těla, kdy v těle začíná převládat celková tuková tkáň i procento tuku a kdy dochází také k ukládání tuku do svalové hmoty. Sarkopenická obezita u starších jedinců bývá navíc doprovázena sníženou fyzickou aktivitou, rychlým nástupem svalové únavy a poklesem fyzické zdatnosti. U pacientů před a po transplantaci ledviny je v popředí více otázka vyšší tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity.

My se v tomto článku budeme zabývat převahou energetického příjmu, ukládáním tukových zásob, nárůstem tělesné hmotnosti, a tedy nadváhou a obezitou – jak redukovat zvýšenou tělesnou hmotnost a následně „budovat“ svalovou hmotu.

Jak na pohyb redukující hmotnost?

Základem redukce tělesné hmotnosti je omezit energetický příjem a zvýšit energetický výdej. Tak, abychom se pohybovali v negativní energetické bilanci.

Odborné klinické studie ukazují, že „pouze“ samotné cvičení má na úbytek tělesné hmotnosti a na hubnutí nízký efekt. Jako ideální se ukazuje kombinace pravidelného cvičení, dietních a denních režimových opatření.

Zásadní je nehodnotit své úbytky/přírůstky tělesné hmotnosti pouze podle počtu svých kil, ale je důležité posuzovat stav tzv. tělesného složení a sledovat poměr aktivní svalové hmoty (která váží více než tuk) a tukové hmoty. Často se můžeme setkat s hodnocením tělesného složení prostřednictvím tzv. BMI – body mass index. Tento ukazatel je doporučováno brát pouze jako orinetační, neboť může být i zkreslující, zejména pak u jedinců s vyšším podílem svalové hmoty, protože tyto jedince vyhodnotí jako váhově nadbytečné se zařazením do pásma nadváhy/obezity.

Zvolená pohybová aktivita by měla být především úměrná aktuálnímu zdravotnímu stavu, předchozí pohybové zkušenosti (volit to, co jedinec preferuje a má rád), časovým a finančním možnostem jedince. Počáteční volbu cvičebního programu doporučujeme konzultovat s ošetřujícím lékařem a fyzioterapeutem anebo s odborníkem na pohyb pro redukci hmotnosti.

Zásady aplikace pohybové aktivity pro redukci hmotnosti (obecně) a její úskalí při realizaci.

Problematika redukce hmotnosti není záležitostí pouze v oblasti fyzických aktivit, ale velkou roli hraje nastavení psychiky, přijetí a ztotožnění se s danou situací a vůle ke změně daného stavu. Celý tento proces vyžaduje od pacienta velkou míru disciplinovanosti, dodržení doporučených režimových opatření, např. pravidelnost a způsob provádění pohybových aktivit, pravidelnost a složení výživy, dodržování pitného režimu, apod. Vytvoření a přijetí nových pohybových a stravovacích návyků je zásadní k tomu, aby k redukci hmotnosti došlo a změna byla udržitelná a dlouhodobá.

Malými krůčky k velkým cílům

 • Současné odborné studie a společnosti zabývající se redukcí hmotnosti, např. ACSM (Americká společnost pro sportovní medicínu), doporučují pravidelný kontinuální aerobní pohyb v objemu 150 minut týdně, tj. 30 minut denně.
 • Pohybová aktivita by měla být převážně vytrvalostního charakteru (cyklicky opakující se pohybová aktivita, např. chůze), minimálně 3krát týdně s dobou trvání 20–30 minut. Ideálně 5krát týdně po 30 minutách; následně v pokročilejší fázi programu při zvyšování intenzity zátěže formou prodloužení cvičebního času až na 200–300 minut (3,3–5 hodin) týdně.
 • Minimální intenzita zatížení by měla být na 60% SFmax. (maximální srdeční frekvence).
 • Je žádoucí kombinovat cyklické aerobní pohybové aktivity s posilovacími cvičeními pro udržení anebo navýšení množství aktivní svalové hmoty.
 • Často jsou efektivnější a tolerovanější kratší cvičební úseky opakované dvakrát či vícekrát denně než jeden dlouhý úsek.
 • Měla by převažovat negativní energetická bilance; energetický výdej by měl činit cca > 2 000 kcal/týdně.
 • Rozdíl mezi denním energetickým příjmem a výdejem by měl vykazovat negativní energetickou bilanci a neměl by překročit 500 – 1 000 kalorií.
 • Hmotnostní úbytek by neměl být vyšší než cca 1 kg týdně.
 • Postupná úprava a osvojení si nových vzorců chování a návyků tak, aby při nich jedinec setrval dlouhodobě.
 • Cvičení je efektivní pouze tehdy, pokud pacient má dostatek motivace a přesvědčení pro úpravu životního stylu a změnu stravovacích a pohybových návyků a dodržuje režimová doporučení.
 • Velmi žádoucí je spolupráce s psychologem, fyzioterapeutem a nutričním terapeutem.
 • Efektivní je stanovení si krátkodobých, jednoduchých a reálných cílů.

Shrnutí a rady na závěr

 • Zvolte si typ pohybu, který máte rádi.
 • Cvičte tak, abyste se cítili dobře (pouze „něco“ je lepší než nic).
 • Poraďte se o vhodnosti cvičení se svým lékařem a odborníkem na pohyb (fyzioterapeut, trenér).
 • Stanovte si na začátku pohybového programu cíl, kterého chcete za určitý časový úsek dosáhnout; je lepší dělat změny postupně, tzn. stanovit si více menších dílčích cílů a ty plnit postupně.
 • Nelekněte se a nenechte se odradit bolestmi svalů po cvičení: je to přirozená reakce organizmu na pohyb; čím více bude tělo trénovanější, tím méně budou svaly po námaze bolet.
 • Buďte trpěliví, nečekejte, že se změny projeví hned, např. po třech cvičebních jednotkách (připravte se na to, že viditelné a objektivní změny budou zaznamenány nejdříve cca po osmi týdnech – je to individuální, každý vstupuje do programu s jinou úrovní fyzické zdatnosti a aktuálním zdravotním stavem).
 • Pro to, aby byla dosažená změna udržitelná, je potřeba v programu pokračovat a zvyšovat objemové dávky cvičení.
 • Myslete na to, že je potřeba upravit svou životosprávu – stravovací návyky a běžný denní režim.
 • Dodržujte pitný režim.
 • Klid a pozitivní naladění významnou mírou přispívají k redukci hmotnosti.

DIETA při chronickém onemocnění ledvin